sv:Om CUPRA:Kvalitets- och Miljöpolicy SE/SV

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitets- och Miljöpolicy

Att vara den största bildistributören i Sverige medför ett stort ansvar vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster men även för den påverkan på miljön hela processen medför. Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter men även från utsläppen av våra produkt- och tjänstetransporter. Därför arbetar Volkswagen Group Sverige med ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet och för att minska sin miljöpåverkan. Detta ska göra våra medarbetare, återförsäljare, servicepartners och kunder till ambassadörer för våra bilmärken.

För att leverera högsta möjliga kvalitet och för att bidra till en hållbar miljö åtar vi oss ansvaret att:

  • Sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar samt följa lagkrav och andra krav inom våra arbetsområden. Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer och myndigheter för en hållbar utveckling. 
  • Erbjuda våra kunder bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp. 
  • Samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
  • Jobba med att minska vår miljöbelastning genom smart logistik rörande produkt- och tjänstetransporter utan att detta ska påverka kvalitén på våra tjänster.
  • Motivera, utbilda och involvera våra medarbetare som ska ha god kundskap om våra bilmärken samt alltid ha med sig tankesättet ”Rätt från mig”. Här ingår även engagemang för våra samarbetspartners. 
  • Sträva efter en framtid med en hållbar mobilitet. 
  • Sträva efter att anlita leverantörer som kan visa på miljömedvetenhet, ständiga förbättringar och hög kvalitet

Volkswagen Group Sverige

Inledning
SEAT S.A. utvecklar, tillverkar och säljer motorfordon som ger individuell rörlighet och självständighet. Företaget är djupt engagerat i att kontinuerligt förbättra miljöaspekterna på företagets bilar.

Det här engagemanget gäller även tillverkning, försäljning och återvinningscenter och innefattar även förnuftig användning av naturresurser med hänsyn till övergripande miljöskydd.

Med hänsyn till ovanstående använder SEAT S.A. bästa tillgängliga, ekonomiskt godtagbara och effektiva tekniker för att skydda miljön och integrerar dem i livscykeln för företagets produkter. Med tanke på företagets ansvar arbetar SEAT S.A. i enlighet med samhällets övergripande mål och tillsammans med olika myndigheter för att stimulera en hållbar utveckling.

Grundteser
SEAT S.A. designar, producerar och säljer bilar och biltjänster för vinständamål och i enlighet med kraven på kvalitet, ekonomi, service och respekt för samhällsmiljön och företagets kunder.

SEAT S.A. garanterar tillsammans med leverantörer och återvinningsföretag kontinuerlig och systematisk förbättring av sina bilars miljöeffekter under hela deras livscykel, vad gäller design, tillverkning, användning och slutlig återvinning.

SEAT S.A. samarbetar med regeringar och andra myndigheter med miljöansvar med avsikt att utveckla och strikt efterfölja föreskrifter som gäller miljön.

SEAT S.A. både utbildar och uppmuntrar företagets anställda att ta ansvar för och efterfölja riktlinjerna i företagets miljöpolicy.

SEAT S.A. informerar tydligt sina kunder, distributörer och allmänheten om företagets miljöåtgärder.

SEAT S.As ledning granskar regelbundet företagets miljöpolicy för att säkerställa att företaget efterföljer de mål som har angetts.

Miljöhantering

SEAT/CUPRA har infört och certifierat ett miljöhanteringssystem som uppfyller kraven i standarden UNE-EN-ISO 14001, och har på så sätt skapat ett övergripande system för ansvarsfull hantering av företagsåtgärder i förhållande till miljön.

Systemet omfattar en organisationsstruktur, åtgärdsplanering och praxis för att utveckla, implementera, genomföra, granska och kontinuerligt uppdatera företagets miljöpolicy.

Kommunikation, utbildning och delaktighet
Samtliga anställda informeras, utbildas och motiveras omgående gällande miljöskydd i enlighet med riktlinjerna i miljöpolicyn, oavsett ställning i företaget. Kommunikation, utbildning och delaktighet är tre nyckelbegrepp som strategierna baseras på för att uppmuntra en anda av miljöansvar bland anställda och säkerställa rätt inställning och arbetssätt.

Mål för ny utveckling

För att kontinuerligt förbättra företagets bilar ur miljösynpunkt ser SEAT/CUPRA till miljöaspekterna redan i början på utvecklingsarbetet. I en process kallad "simultaneous engineering" har SEATs/CUPRAs tekniska center definierat 7 miljömål som gäller alla utvecklingsstadier. De här målen (som är hårdare än nuvarande lagstiftning) gäller följande områden:

1. Material – Målet är att använda de material som är bäst ur miljösynpunkt och i möjligaste mån undvika material som är skadliga. Prioritet ges åt återvinningsbara material och åt användning av material som har återvunnits.

2. Produktionsprocess – Redan i utvecklingsskedet utförs arbetet i samarbete med produktionsenheten med avsikt att välja miljöanpassade processer med den bästa ekonomiskt godtagbara tekniken.

3. Förbrukning – Forskningen har till dags dato visat att bilen har störst miljöinverkan när den används. Det innebär att minskningen av bränsleförbrukning genom minskad vikt och förbättrade aerodynamiska egenskaper är ett prioriterat huvudmål.

4. Återvinning – Bilarna måste innehålla högsta möjliga andel återvunnet material i enlighet med EU-direktivet 2000/53/CE som gäller sluthantering av bilar. Engagemanget gäller både tillverkare och andra finansiella intressenter under bilens livslängd och påverkar utvecklingscentret på så sätt att det måste garantera att produkterna fullständighet uppfyller kraven avseende återvinning, genom att använda förebyggande principer före educering, reducering före återanvändning och återanvändning före återvinning.

Läs mer om reglerna kring återvinning här.

5. Utsläpp – Den senaste spjutspetstekniken hjälper till att förbättra motorprestanda och minska utsläppen. Katalysatorer minskar avsevärt skadliga ämnen i avgasutsläppen.

6. Vatten- och markföroreningar – För att förhindra utsläpp av potentiellt skadliga ämnen, både vid användning och sluthantering, ägnas särskild uppmärksamhet åt att undvika vattenläckage. Åtgärder som underlättar tömning av vätskor har också införts.

7. Buller – För att göra bilarna så tysta som möjligt är de designade inte bara med optimala aerodynamiska egenskaper, de olika delarna i motorblocket såväl som andra delar i bilen är även de designade på ett sätt som förhindrar oönskade vibrationer för att minska bullernivån.

Läs mer om Volkswagen Group hållbarhetsrapport.