Legal Notice SE/SV

Juridiskt meddelande

Juridisk info

SEAT CUPRA, S.A.U. är ett spanskt aktiebolag med säte i Martorell (Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell) och skatteregistreringsnummer A-62390653, registrerat vid handelsregistret i Barcelona, vol. 43621, folio 205, bladnummer B-223602 (nedan kallat ”SEAT SPORT”). e-post: kund@cupraofficial.se

Användarvillkor

Förevarande användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkor”) reglerar användandet av (inkl. vanlig tillgång till) CUPRA:s webbplats, inkl. allt innehåll och alla tjänster som finns tillgängligt/tillgängliga på denna. Alla som besöker den förhandenvarande webbplatsen, skall betraktas som ”Användare” och kommer alltid uttryckligen, och av fri vilja, automatiskt att acceptera de häri angivna Användarvillkor som gäller – samt i tillämpliga fall, även de speciella villkoren – i och med att han/hon går in på webbplatsen.

Under alla omständigheter förbehåller sig SEAT CUPRA rätten att förändra webbplatsens struktur och design, att när som helst förändra och ta bort tjänster och innehåll liksom tillträdesvillkoren och/eller användandet av webbplatsen, ensidigt och utan föregående meddelande därom.

Användaren erkänner och accepterar, uttryckligen och av fri vilja, att användningen av webbplatsen alltid sker uteslutande på hans eller hennes egna ansvar.

Vid användning av webbplatsen, förbinder sig Användaren att ej agera på sätt som kan skada SEAT CUPRA:s eller tredje parts image, intressen eller rättigheter, ej heller webbplatsen, göra den omöjlig att använda, överbelasta den eller, på vad sätt det vara månde, hindra det normala användandet av ovannämnda webbplats. Speciellt förbinder sig Användaren att ej utföra något av följande:

 - Använda webbplatsen och/eller dess innehåll på sätt som står i strid mot gällande lag, dessa Användarvillkor, god moral/sed eller allmän ordning, ej heller för illegal verksamhet, förbjuden eller syftande till att inkräkta på SEAT CUPRA:s eller tredje parts rättigheter eller skada dess intressen.

- Använda webbplatsen och/eller dess innehåll på andra privata eller kommersiella webbplatser eller använda den i kommersiellt eller yrkesmässigt syfte, ej heller lägga in hyperlänkar till webbplatsen eller något av dess innehåll.

 - Ändra, kopiera, modifiera, dekompilera, disassemblera, baklängeskonstruera (reverse engineering), bevilja licenser till, leasa ut, sälja eller imitera webbplatsen, dess innehåll eller mjukvarubas.

Vidareföra virus eller andra skadliga komponenter som kan komma att påverka, försämra eller skada webbplatsen och/eller dess innehåll, eller störa andra användares användning eller utbyte av webbplatsen.

 - SEAT CUPRA vidtar rimligen tillräckliga säkerhetsåtgärder för att upptäcka eventuell förekomst av virus. Oaktat detta, måste Användaren vara medveten om att nuvarande säkerhetsföranstaltningar för datasystem på internet inte är tillförlitliga till 100%. SEAT CUPRA kan därför ej garantera frånvaro av virus eller annat som ev. kan komma att förändra Användarens datasystem (hård- och mjukvara) eller hans/hennes elektroniska dokument och filer i sådana system.

Immateriell och industriell äganderätt

All immateriell och industriell äganderätt gällande webbplatsen (däri inräknat, men ej begränsat till, dess mjukvara, texter, bilder, ljud, animeringar, videor, arbeten, designer, logotyper, varumärken och andra särskiljande märken, databaser samt allt övrigt innehåll som utgör del av denna webbplats, osv.) (nedan kallat ”Immateriell och industriell äganderätt”) tillhör uteslutande SEAT CUPRA eller, i tillämpliga fall, tredje part (SEAT CUPRA:s licenstagare eller licensgivare), oberoende av om dessa är registrerade eller ej.

De Användarvillkor som här anges skall ej tolkas som någon form av tilldelning av Immateriell och industriell äganderätt till webbplatsen eller till någon av dess delar och/eller dess innehåll, förutom vad gäller det begränsade tillstånd som Användaren ges för att, för privat bruk, surfa igenom webbplatsen.

Alla former av exploatering av ovannämnda Immateriella och industriella äganderätt, som reproduktion, distribution, offentlig kommunikation (däri inräknat tillgängliggörande via internet) och förändring av denna, är förbjuden för Användarna, såvida SEAT CUPRA inte ger sitt uttryckliga tillstånd för detta.

Det är inte heller tillåtet att, på vad sätt och i vilket medium det vara månde, offentliggöra, extrahera, återanvända eller vidarebefordra någon del av SEAT CUPRA:s webbplats utan föregående skriftligt godkännande från företaget för detta.

Produkter

Även om SEAT CUPRA gör sitt yttersta för att den information som finns på webbplatsen ska vara uppdaterad och korrekt, måste informationen ändå betraktas endast som vägledande. Därav följer att dess enda syfte är att tillhandahålla allmän information – inte detaljerad eller specifik information om de produkter och tjänster som förekommer på nämnda webbplats. I detta avseende kan nämnda information komma att ändras och skall ej förstås utgöra något erbjudande eller någon marknadsföring för produkter eller tjänster relaterade till SEAT CUPRA.

SEAT CUPRA står till ditt förfogande för att tillhandahålla detaljerad information om hela det utbud av produkter och tjänster som finns på den förevarande webbplatsen, liksom om annat du kan vara intresserad av.

De bilder och färger som visar lacker, kan avvika från det faktiska produktutbudet från SEAT CUPRA.

Garanti- och ansvarsfriskrivning

SEAT CUPRA skall ej hållas ansvarigt för eventuella fel på servrar eller kommunikationsnätverk, ej heller för problem som kan orsakas av bristande funktion eller användandet av ej optimerade versioner av webbläsare. I tillägg till detta åtar sig SEAT CUPRA ej heller något ansvar för eventuella fel eller oriktigheter, eller för att regelbundet uppdatera innehållet på webbplatsen.

Alla som besöker webbplatsen, bär själva hela ansvaret för sitt besök på den och för hur man eventuellt använder den information som återfinns på denna. SEAT CUPRA skall ej hållas ansvarigt för följdverkningar, skador eller förfång som kan uppstå till följd av sådant besök eller användande av informationen. SEAT CUPRA skall ej hållas ansvarigt för eventuella säkerhetsbrister eller skador som kan åsamkas Användarens datorsystem (hård- och mjukvara) och/eller de dokument som finns lagrade i detta. Särskilt skall SEAT CUPRA ej hållas ansvarigt för ev. virus i Användarens dator, fel på webbläsaren, felfunktioner på telefonlinje, internetuppkoppling, störningar, felaktigheter eller avbrott/nedkopplingar i Användarens elektroniska system rent allmänt, av orsak som ligger utanför företagets kontroll.

SEAT CUPRA förbehåller sig rätten att neka Användare tillträde för det fall något tyder på att användandet av erbjudna tjänster görs på ett bedrägligt sätt, samt att vidtaga lämpliga rättsliga åtgärder för att försvara företagets intressen, eller att tillfälligt och utan föregående varning om detta, stänga av tillgången till webbplatsen för underhåll, reparationer, uppdateringar och förbättringar av denna.

Länkar till andra webbplatser

För att underlätta för besökarna, innehåller webbplatsen länkar till andra webbsidor som kan ha andra användarvillkor eller annan sekretesspolicy. Under inga omständigheter kommer personuppgifter att utväxlas med sådana externa webbplatser. SEAT SPORT skall ej hållas ansvarigt för innehåll eller annat gällande webbplats som hör till eller tillhandahålls av tredje part, även om denna skulle ingå i SEAT-koncernen.

Det är ej tillåtet för Användare att lägga in länkar till andra webbplatser, såvida inte SEAT CUPRA i förväg lämnar sitt uttryckliga tillstånd för detta.

Ansvar gällande tillgång till sociala nätverk

SEAT CUPRA åtar sig inget ansvar gällande den information som finns på sociala medier som Användaren kan ha tillgång till via webbplatsen, eftersom dessa nätverk har sina egna användarvillkor och sin egen sekretesspolicy och alltså ligger utanför SEAT CUPRA:s kontroll.

SEAT CUPRA friskrivs från allt ansvar gällande sådana sociala nätverks funktion, deras innehålls riktighet och överensstämmelse med lagstiftning, den tillhandahållna informationen samt från skada som Användaren kan åsamkas om sådan information används.

Särskiljbarhet 

Om någon enskild klausul i dessa Användarvillkor skulle befinnas vara oförenlig med lag eller på annat sätt ogiltig, kommer detta inte att påverka övriga klausulers giltighet, förutsatt att parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor då inte skulle påverkas på väsentligt sätt. Med ”väsentligt” skall förstås en situation som allvarligt skadar endera partens intressen eller påverkar syftet med dessa Användarvillkor. Sådana klausuler skall ersättas eller inkluderas i andra klausuler som, i överensstämmelse med lag, tjänar samma syfte som den klausul som ersätts.

Tillämplig lagstiftning och rättslig behörighet

Alla eventuella tvister eller skadeståndsanspråk som uppstår till följd av tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor, skall underställas spansk lagstiftning och kommer att vara föremål för domstolarna i Barcelona:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

©2018 SEAT CUPRA, S.A.U. All form av kopiering av hela, eller delar av, detta dokument är förbjuden. Samtliga rättigheter förbehålles.